Vandringspriser

Vandringspriser: För att deltaga i SSÄK:s KM eller kvalificera sig för vandringspris skall deltagaren vara medlem i   SSÄK samt bo inom klubbens verksamhetsområde eller arbeta aktivt för klubben

AINA O BENGT GRANFLOS VANDRINGSPRIS

INSTIFTAT ATT GÄLLA FRÅN 1 JAN 1995 OCH VARA ETT STÄNDIGT VANDRANDE PRIS.

STATUTER

Priset avser att stimulera till deltagande i Sydsvenska Älghundklubbens jaktprov och utställningar, om vilket tävlas vid samtliga jaktprov och utställningar som arrangeras av Sydsvenska Älghundklubben. Det är den sammanlagda totalpoängen under ett kalenderår som räknas. Om flera hundar uppnår samma totalpoäng tilldelas priset yngsta hunden, skulle detta ej vara skiljande avgör lottning. Endast HD-fria hundar får tävla om priset. Ägare till hunden skall vara medlem i Sydsvenska Älghundklubben.

POÄNGBERÄKNING JAKTPROV Pris 1:a 5 poäng Pris 2:a 3 poäng Pris 3:a 1 poäng

UTSTÄLLNING Bir 3 poäng Bim 2 poäng Cert 1 poäng

Till priset Tavla med älgmotiv följer ett album som skall innehålla foto och uppgifter om hundar som tilldelats priset.

Priset återlämnas till givarna under januari månad. Givarna åtager sig att föra anteckningar och poängberäkning. Priset utdelas vid Vid Sydsvenska Älghundklubbens årsstämma.

Åseda den 15 april 1995

Aina Granflo Bengt Granflo

SVENSKA BJÖRNHUNDKLUBBEN AVD:7 VANDRINGSPRIS

Glasfigur på Träsockel

Svenska Björnhundklubben Avd:7 har till Sydsvenska-Älghundklubben år 1996 instiftat ett vandringspris att utdelas till provbästa Älghund i jaktprov. Vandringspriset är upprättat med följande förbehåll.

1. Att: för ständigt erhållande av vandringspriset fodras 3 st. inteckningar.

2. Att:utges till provbästa Älghund med ett första pris. med högsta provpoäng.

3. Att:om fler hundar gått till samma medelpoäng, skall den som gått till fler pris under provsäsongen sammanräkning ske. Om till ex. hundar går 2,3 el. 4 prov gångna under jaktprovsäsongen men ändå inte kan skiljas åt. Skall lottning utgöra vem som erhåller vandringspriset. På så vis rättvist kunna skilja hundarna åt.

4. Att:3 inteckningar krävs för ständig egendom. Om ägare till hund som innehaft en inteckning skall i de fall hund skulle avlida, el. förolyckas skall hundägare behålla sin inteckning. Och behöver således två nya inteckningar för ständigt bevarande av vandringspriset. Detta förbehåll för att inspirera till fortsatt jaktprov. samt ev. bevisa avkomma efter såväl tik som hane dess jaktförmåga.

5. Att:det åligger hundägaren att själv göra inskription av såväl hundens namn, titel, regnr. samt ägarens namn, poängsumma, samt året som inteckningen erövrades.

6. Att:statestik förs av sekreterare i SSÄK samt att underrätta Svenska Björnhundklubbens Avd:7´s ordförande, när hund erövrat inteckning el. hund för evigt erhållit vandringspriset. Ordförande för Sv.Björnhundklubben Avd:7 Lajla Larsson

GUNNAR O KARL-ERIK JOHANSSON, GUNNARÅS VANDRINGSPRIS

Tennfat

har uppsats av Gunnar och Karl-Erik Johansson Gunnarås, Grimslöv för att främja aveln av tidigt jagande älghundar.

1.Priset, om vilket årligen tävlas med lös- och ledhundar vid Sydsvenska Älghundklubbens älgjaktprov inom dess verksamhetsområde, är avsett att som vandringspris tilldelas ägaren till de älghundar, oavsett ras och kön, som erövrat detta tre (3) gånger med minst två (2) olika hundar enligt beräkningsgrunder nedan.

2.Deltagande hund skall ha varit i den tävlandes ägo från det hunden uppnått åtta (8) månaders ålder eller också varit i tävlandens ägo minst sex (6) månader före provet. 3.

Deltagande hund skall före provet ha deltagit i utställning och då erövrat minst 2:a pris i juniorklass resp. 2:a pris i unghunds eller öppen klass.

4.Deltagande hund får provas flera gånger under året, varvid bästa uppnådda resultatet skall ligga till grund vid bedömningen av priset.

5.Priset skall tilldelas provets bästa, yngsta deltagare, vilken vid årets prov erövrat 1:a pris jaktprov.

6.Vid lika ålder skall priset tilldelas tik före hanhund samt att pris erövrat av löshund går före pris erövrat av ledhund.

7.Bedömningen av provets bästa, yngsta hund och tilldelningen av priset skall utföras vid klubbens årliga domarkollegie för jaktprov, samt vinnande hunds resultat föres årligen av klubbens sekreterare.

8.Priset skall utdelas vid Sydsvenska Älghundklubbens påföljande årsmöte och prisförvararen åligger att under det år han/hon innehar priset ansvara för och väl bevara det, samt att återställa det i oskadat skick till klubbens sekreterare i god tid före nästa årsmöte.

9.Priset tillfaller för alltid den hundägare, som erövrat detta tre (3) gånger med minst två (2) olika hundar.

10.Efter att priset erövrats för alltid skall klubben på klubbens bekostnad låta ingravera ägaren namn, samt namn och årtal på de hundar vilka priset erövrats med. Gunnarås den 20 februari 1988

Gunnar Johansson Karl-Erik Johansson

VANDRINGSPRIS TILL MINNE AV PER NORDH

Snidad Trätavla

Statuter

Priset skall vara ständigt vandrande. Det skall utdelas till hund vars ägare tillhör Sydsvenska Älghundsklubben. Det skall utdelas på Skedhults-utställningen (eller utställning arrangerad av SÄK på hösten). Det skall tilldelas den hund som har erövrat flest 1:a pris på jaktprov oavsett ras under året fr o m januari-december. Får två hundar samma prisvalörer tilldelas priset den yngsta hunden. Om två hundar i samma ålder får tre 1:a pris, skall priset tillfalla den hund som totalt erhållet högsta poäng. Vid lika poäng delar hundarna på priset. Priset utdelas under Skedhults-utställningen och förvaras under året av den som erhållit priset. Den personen ombesörjer att priset kommer till komissarien inför utställningen i Skedhult i tid till utställningsdagen. Vandringspriset är skänkt av Gunnel Boberg Kennel Gungner och Kjell Bodén, Mjölby.

Gunnel Boberg Kjell Bodén

JAKTIA AB VANDRINGSPRIS

Tennfat graverat Jaktia Vandringspris

§ 1.Priset delas ut på årsstämman till den hund som vinner klubbens klubbmästerskap och uttagningstävling till Älghunds SM.

§ 2.Priset är ett vandringspris, men kan erövras för alltid av den hundägare som vinner uttagningen till Älghunds-SM tre gånger. Detta kan ske med samma eller olika hundar. § 3. Klubben står för ingravering av vinnande hunds namn.

§ 4.Priset ska i god tid innan årsstämman lämnas in till klubben för gravering av nästa års vinnande hund. 2006-07-17

Styrelsen Sydsvenska Älghundklubben