Med anledning av att enstaka sökta championat hos SKK har fått avslag på grund av olika tolkningar av moment 10 har SÄK ansökt om ändring av provreglerna avseende moment 10 vilket nu har godkänts av SKK.

Bakgrund
Moment 10 i nuvarande provregler har indelats i ett antal undermoment. Vid inrapportering till
SKK från SÄK har dessa undermoment getts status i SKKs system som att dessa har status som eget
moment. Detta har inneburit att har det funnits ett K i något av dessa undermoment har i vissa fall
championatsansökan avslagits

Beslut
SÄKs ansökan om att ändra provreglerna avseende moment 10 och hur det fortsatt skall
rapporteras har antagits av SKK JHK.
Moment 10 och dess inrapportering förändras så att SÄK inför kommande provsäsong enbart
redovisar ett samlat värde för moment 10 utan undermoment. I nästa utgåva av Provreglerna
inarbetas en förändring av tabellen för moment 10 med följande ; Samarbete och lydnad poängsätts
enligt följande: Momentets poängnivå erhålls genom summering av punkterna 10a till 10g
I Hitta Älghund däremot fortsätter undermomenten redovisas såsom underlag för avelsvärdering
Denna tillämpning gäller även för de som sökt eller söker championat för säsongen 2022-2023.

Avslagna championat ansökningar
De som innevarande säsong sökt championat och har fått avslag på ansökan på grund av att det i
moment 10 funnits ett K skall göra en förnyad ansökan tlll SKK. Registreringsavdelningen är nu
informerade om att dessa ansökningar som har K i något av momenten 10a, 10b, 10 c osv ska
godkännas som ett championatmeriterande resultat.